پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اداره بازنشستگی  شرح وظایف


   

   خلاصه ای از آنچه در دستور کار اداره بازنشستگی  داریم

  • انجام مراحل  استردادوانتقال بازنشستگی ،انجام مراحل صدور حکم بازخرید سنوات خدمت،

  • از کار افتادگی ،انجام مراحل صدورحکم قطع حقوق بازنشستگی ، انجام مراحل صدور حکم اصلاح تعداد وراث ، انجام مکاتبات مربوط به محاسبه ایام مرخصی بدون حقوق به لحاظ تحصیل ،

  •  انجام مراحل رسیدگی به درخواست بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی ، اجراي تایید الکترونیکی مدارك ثبت نام کارت منزلت بازنشستگان ،

  • بررسی ثانویه پرونده اعضای هیئت علمی و کارکنان ستادی در شرف بازنشستگی و صدور ابلاغ آنان، صدور و اصلاح احکام بازنشستگی و مکاتبات مربوطه

  • تغییر صندوق بازنشستگی ، محاسبه بدهی کسور خدمات غیر رسمی شاغلین استرداد کسور مازاد بر 30 سال ،

  • برگزاری کمیته بازنشستگی پیش از موعد ، صدور مجوز ابلاغ بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان آور ، 

  • مکاتبات امور حقوقی بازنشستگان ، انجام مکاتبات درخصوص صدور گواهی حضوردرمنطقه جنگی درخصوص بازنشستگان 

  •  اجرای قوانین و مقررات جاری و حاکم در خصوص بازنشستگی کارکنان و اعضای هیئت علمی ، تلاش در جهت اجرای صحیح وسریع قوانین و مقررات در مورد بازنشستگان ،

  •  از کار افتادگان و وراث ، انجام مکاتبات لازم در مورد بازنشستگان ، انجام کارهای ارجاعی در چهارچوب قوانین و مقررات ،

  • بررسی سوابق خدمتی پرسنلی اعم از احکام و سایر وضعیت استخدامی و صدور ابلاغ بازنشستگی و بررسی فرم تغییرات دو سال آخر ، ایجاد هماهنگی با مدیریت بازنشستگی استان در برقراری و تائید احکام بازنشستگی


    
  گروه دورانV5.5.2.0