پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اداره ارزشیابی  بخشنامه ها

        شرح وظایف


  ارزشیابی = سنجش

   

   

  در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف از پیش تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد . این آگاهی موجب میشود  که او از نقاط قوت وضعف عملکرد ورفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثر بخشی بیشتر کوششهایش به کار برد . از طرفی سازمانها نیز نیاز به شناخت کارایی کار کنان خود دارند تا بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و با این روش ضمن ایجاد تحول مثبت در  روند حرکتهای خود نسبت به افزایش حجم تولید وارائه خدمات بهتر اقدام نمایند . از این رو ارزشیابی ابزاری است که سازمانها وکارکنان را در تامین این نیازها کمک میکند ، و اگر این فرایند بخوبی انجام و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد وسیله مناسبی برای تشویق . تنبیه ، آموزش و بهسا زی کارکنا ن خواهد بود .

  بنا به مطالب پیشگفت ارزشیابی در سازمان فعالیتی مستمر می باشد که  بر اساس آن عملکرد کارمند در طول دوره یکساله مورد بررسی قرار میگیرد .  خبر
  دسته بندي اخبار 

  گروه دورانV5.5.2.0