يکشنبه, 28 آبان 1396

اداره هیات علمی

اهم وظایف اداره کارگزینی هیئت علمی :

1-مطالعه قوانین ومقررات بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به اعضاء هیئت علمی صادره از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
2- اظهار نظر و انجام امور کارشناسی در رابطه با امور اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاه
3- انجام امور مربوط به پذیرش ، شروع بکار و پایان کار اعضاء هیئت علمی مشمول تعهدات قانونی و مشمولین ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی و بازنشستگی اعضاء
4- انجام امور مربوطه به استخدام شامل فراخوان جذب اعضاء هیئت علمی ، تشکیل پرونده ،تامین اعتبار حقوقی، اختصاص ردیف سازمانی،گزینش استادو صدورابلاغ مربوط
5- انجام امور مربوط به تشکیل جلسات هیئت ممیزه دانشگاه و تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی
6- ارائه گزارشات و آمار مورد نیاز در رابطه با اعضاء هیئت علمی به واحدهای داخلی دانشگاه و سایر موسسات وابسته به وزارت متبوع
7- انجام مکاتبات اداری مختلف در مورد اعضاء هیئت علمی به واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی
8- انجام امور صدور مجوز مطب و تمدید پروانه مطب اعضاء هیات علمی

9-مکاتبات لازم جهت طرح تمام وقت جغرافیای 2k) ) با سازمانهای بیمه گر
10- صدور احکام مختلف کارگزینی اعضاء هیئت علمی شامل استخدام، تمدید قرارداد،افزایش ضریب حقوقی ،ترفیع پایه، ارتقاءمرتبه، ماموریت آموزشی، تمام وقت جغرافیایی، فوقالعاده مدیریت، فسخ قرارداد، بازنشستگی وغیره
11 - انجام سایر وظایف محوله از طرف مقامات مافوق دانشگاه در رابطه با اعضاء هیئت علمی
 
12-همکاری بعنوان کارشناس با هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه در جهت استخدام و جذب اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی دزفول و دانشکده های علوم پزشکی آبادان،بهبهان و شوشتر                                       آشنایی با همکاران شاغل در اداره کارگزینی هیات علمی


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8