اداره هیات علمی
  اهم وظایف اداره کارگزینی هیئت علمی :

  1-مطالعه قوانین ومقررات بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به اعضاء هیئت علمی صادره از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
  2- اظهار نظر و انجام امور کارشناسی در رابطه با امور اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاه
  3- انجام امور مربوط به پذیرش ، شروع بکار و پایان کار اعضاء هیئت علمی مشمول تعهدات قانونی و مشمولین ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی و بازنشستگی اعضاء
  4- انجام امور مربوطه به استخدام شامل فراخوان جذب اعضاء هیئت علمی ، تشکیل پرونده ،تامین اعتبار حقوقی، اختصاص ردیف سازمانی،گزینش استادو صدورابلاغ مربوط
  5- انجام امور مربوط به تشکیل جلسات هیئت ممیزه دانشگاه و تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی
  6- ارائه گزارشات و آمار مورد نیاز در رابطه با اعضاء هیئت علمی به واحدهای داخلی دانشگاه و سایر موسسات وابسته به وزارت متبوع
  7- انجام مکاتبات اداری مختلف در مورد اعضاء هیئت علمی به واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی
  8- انجام امور صدور مجوز مطب و تمدید پروانه مطب اعضاء هیات علمی

  9-مکاتبات لازم جهت طرح تمام وقت جغرافیای 2k) ) با سازمانهای بیمه گر
  10- صدور احکام مختلف کارگزینی اعضاء هیئت علمی شامل استخدام، تمدید قرارداد،افزایش ضریب حقوقی ،ترفیع پایه، ارتقاءمرتبه، ماموریت آموزشی، تمام وقت جغرافیایی، فوقالعاده مدیریت، فسخ قرارداد، بازنشستگی وغیره
  11 - انجام سایر وظایف محوله از طرف مقامات مافوق دانشگاه در رابطه با اعضاء هیئت علمی
   
  12-همکاری بعنوان کارشناس با هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه در جهت استخدام و جذب اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی دزفول و دانشکده های علوم پزشکی آبادان،بهبهان و شوشتر                                         آشنایی با همکاران شاغل در اداره کارگزینی هیات علمی


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0