گروه کارشناسان اموراداری


  قوانین و بخشنامه ها


  شرح وظایف

  شرح وظایف کارشناسان امور اداری
  • بررسی و تفسیرقوانین
  • برگزاری آزمونهای استخدامی
  • شرکت در جلسات
  •  نظارت برآموزش کارکنان
  • عضویت در کمیته های تخصصی
  •  تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملها 
  • نقد و بررسی فرآیندها و بهبهود روشها
  • همکاری با ادارات تابعه به منظور رفع مشکلات موجود
  • ارایه راهکارهای لازم جهت بهبهود امور جاری
  • ارائه پیشنهادات و نظرات کارشناسی در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت
  • نقاط  قوت مجموعه مدیریت توسعه سرمایه انسانی
  • شرکت در جلسات گروه کارشناسی حوزه مدیریت
  • تهیه گزارشات و پیش نویس های لازم حسب دستور
  •  پاسخگویی  به شکایات واصله و انجام سایر امور مربوطه   

   

   
   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0