السبت, جانفييه 20, 2018

اطلاعات کلی

نام و نام خانوادگي (فارسي) : سيد احمد حسيني

رسته پژوهشگر: هيات علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اهواز
هيات علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اهواز نام و نام خانوادگي (انگليسي) : Seyyed Ahmad Hosseini
دانشکده/محل خدمت : دانشکده پيراپزشکي تاريخ تولد: 1347/01/01
گروه آموزشي : تغذيه رشته تخصصي : بيوشيمي
آخرين مدرک تحصيلي : دکتراي پي اچ دي

سوابق اجرایی

ردیف سمت سازمان
1 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2 مدیر امور توسعه پژوهش و فن آوری دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
3 مدیر گروه تغذیه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
4 معاون آموزشی و جانشین ریاست واحد بین الملل اروند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
5 معاون آموزشی و جانشین ریاست واحد بین الملل اروند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
6 معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
7 مدیر امور نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
8 مدیر حراست و مشاور ریاست دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
9 مدیر داخلی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
10 معاون مدیر امور آموزش دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز