معرفی کارکنان

آشنایی با همکاران شاغل دربایگانی مدیریت توسعه سرمایه انسانی

رئیس بایگانی: آقای عسکر راهداریان

متصدی امور دفتری و بایگان:
آقای امید باپیری

بایگان: آقای فرهاد میررضایی
                                    تلفن داخلی: 2162

                             تلفن دانشگاه: 06133367543


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0