آشنایی با همکاران


                                     آشنایی با همکاران شاغل در دبیرخانه


رئیس دبیرخانه: خانم سلیمه صفری        تلفن داخلی: 2165


متصدی امور دفتری:
خانم مینا زرگر طالبی                 تلفن داخلی: 2168

متصدی امور دفتری: آقای سجاد احمدی            تلفن داخلی: 2163

متصدی امور دفتری: خانم ژاله اشتری نخعی               تلفن داخلی: 2179

ماشین نویس: 
خانم مریم فروتن نیاز                     تلفن داخلی: 2159                        

ماشین نویس:  خانم نوشین زرگری                         

ماشین نویس:  خانم مریم سمیعی فرد

ماشین نویس:  خانم فریده بیت سیاح

نامه رسان:  آقای کمال هلیچی

نامه رسان:  آقای علی اکبر زباریان

متصدی امور دفتری:  آقای صادق بیت سیاح

امور دفتری:  خانم سمیه نیک نظر                        شماره داخلی:3334                          شماره تماس دانشگاه: 06133367543


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0