رسالت مدیریت


رسالت مدیریت توسعه سرمایه انسانی

انجام کلیه امور مربوط به سرمایه های انسانی از جمله:

جذب و تأمین، نگهداشت، بهسازی و توسعه نیروی انسانی

در راستای اهداف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز و در قالب عناوین ذیل می باشد:

 

*جذب و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز

*آموزش و توسعه نیروی انسانی

*برنامه ریزی، نظارت و هماهنگ نمودن فعالیت های اداری و پرسنلی، اعمال و اجرای قوانین.مصوبات.آیین نامه های اداری

*توزیع نیروی انسانی  مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

*صدور احکام کارکنان و اعضا هیأت علمی بر اساس قوانین و مقررات

*کارمند یابی و نقل و انتقالات کارکنان

*ارزشیابی سالیانه کارکنان

*رعایت حقوق قانونی کارکنان دانشگاه و جلوگیری از تضییع حق آنان در چهارچوب قانون و مقررات

*انجام مراحل بازنشستگی کارکنان و اعضا هیأت علمی


                                               تلفن داخلی:2157-2158
                         
  تلفن های تماس  بامدیریت:  06113360545 - 06113363060


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0