آمار    اهمیت آمار و اطلاعات


    آمار و اطلاعات یکی از عوامل موثر و ضروری برای برنامه ریزی ،ارزیابی عملکردها و تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریت می باشد.و سیاستگذاران،برنامه ریزان و کارشناسان برای تدوین راهبردها و تعیین خط مشی ،برنامه ریزی ،نظارت ، هماهنگی و هدایت برنامه ها ،به داده های آماری نیاز دارند آمار و اطلاعات پایه و اساس هر تحقیق ،پژوهش و تصمیم گیری است. لذا باید نهایت تلاش و توان، مجموعه دست اندرکاران در جهت ارتقای کیفیت آمارو افزایش کمیت آن به کار گرفته شود.در این راستا باید آمارهای صحیح و به هنگام تولید شوند .و هدف ما چیزی جز این نیست.

    DOURAN Portal V4.0.4.0

    V4.0.4.0