يکشنبه, 28 آبان 1396

وظایف

 
شرح وظایف مسئول امور مرخصیها

ثبت ورود و خروج پرسنل

گزارش ماهانه به واحد های ستادی

صدور کارت حضور و غیاب پرسنل

آموزش به واحدها برای ثبت مرخصیها

اعلام وضعیت مرخصی سالانه پرسنل

ارسال مرخصی استعلاجی بیش از سه روز نیروهای رسمی به شورای پزشکی

ارسال مرخصی استعلاجی بیش از سه روز نیروهای پیمانی به سازمان تامین اجتماعی

دریافت گزارش از واحد های حوزه پردیس دانشگاه و کنترل آنها و گزارش گیری ماهانه واحدهای ستاد

صدور مرخصی بدون حقوق و اعاده بخدمت بیش از یکسال (لازم به توضیح است مرخصی بدون حقوق و اعاده بخدمت کمتر از یکسال با واحد مربوطه می باشد).


                                                           تلفن داخلی: 3320
 


فرمهای مرخصیDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8