اداره استخدام

  جدول ضرایب طرحی

       شرح وظایف اداره

  شـرح وظـایـف اداره استخـدام


  •      پيگيري اخذ مجوز استخدامي از سازمان هاي ذيربط
  •      برگزاري آزمونهاي استخدامي و اعلام نتایج
  •      تشكيل پرونده و انجام کلیه مکاتبات مربوط به نيروهاي جديد الاستخدام
  •      تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی
  •      تثبیت وضع کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
  •      انجام كليه امور مربوط به مشمولين طرح نيروي انساني
  •      انجام كليه امور مربوط به پيام آوران بهداشت   پیام آوران

                   


   DOURAN Portal V4.0.4.0

   V4.0.4.0