شـرح وظـایـف اداره بازنشستگی

 

·        انجام مراحل استردادوانتقال بازنشستگی

·        انجام مراحل صدور حکم بازخرید سنوات خدمت، از کار افتادگی

·        انجام مراحل صدورحکم قطع حقوق بازنشستگی

·        انجام مراحل صدور حکم اصلاح تعداد وراث

·        انجام مکاتبات مربوط به محاسبه ایام مرخصی بدون حقوق به لحاظ تحصیل

·        انجام مراحل رسیدگی به درخواست بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی

·        اجراي تایید الکترونیکی مدارك ثبت نام کارت منزلت بازنشستگان

·        بررسی ثانویه پرونده اعضای هیئت علمی و کارکنان ستادی در شرف بازنشستگی و صدور ابلاغ آنان

·        صدور و اصلاح احکام بازنشستگی و مکاتبات مربوطه

·        تغییر صندوق بازنشستگی

·        محاسبه بدهی کسور خدمات غیر رسمی شاغلین

·        استرداد کسور مازاد بر 30 سال

·        برگزاری کمیته بازنشستگی پیش از موعد

·        صدور مجوز ابلاغ بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان آور

·        مکاتبات امور حقوقی بازنشستگان

·        انجام مکاتبات درخصوص صدور گواهی حضوردرمنطقه جنگی درخصوص بازنشستگان

·        اجرای قوانین و مقررات جاری و حاکم در خصوص بازنشستگی کارکنان و اعضای هیئت علمی

·        تلاش در جهت اجرای صحیح وسریع قوانین و مقررات در مورد بازنشستگان ، از کار افتادگان و وراث

·        انجام مکاتبات لازم در مورد بازنشستگان

·        انجام کارهای ارجاعی در چهارچوب قوانین و مقررات

·        بررسی سوابق خدمتی پرسنلی اعم از احکام و سایر وضعیت استخدامی و صدور ابلاغ بازنشستگی و بررسی فرم تغییرات دو سال آخر

·        ایجاد هماهنگی با مدیریت بازنشستگی استان در برقراری و تائید احکام بازنشستگی

·        فرایندبرقراری حقوق وظیفه وراث

·        فرایند برقراری حقوق بازنشستگان 30 ساله

·        بازنشستگی قبل از30سال

*مشاغل سخت وزیان آور

*جانبازان

*پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86

*استفاده از رادیولوژی ،با استفاده از سنوات ارفاقی حق اشعه

*قانون ازکارافتادگی با گرفتن مدرک وگواهی

*فوت شاغل

·        آمارهای سالیانه بازنشستگان از کل واحدها

·        آموزش پرسنل های جدید اداره های باز نشستگان

·        تغییر صندوق هنگام تغییرنوع استخدام(یکبار درمدت خدمت)

امورمرخصی ها

·        اعاده به خدمتها، بدون حقوق،شورای پزشکی،استعلاجی ها

·        اعلام میزان مانده مرخصی کارکنان در ابتدای سال بعد

·        کنترل حضوروغیاب کارکنان وارسال گزارش ماهانه به واحدها جهت اطلاع ازحضوروغیاب کارکنان خود

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0